OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

Odberateľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.elex.sk písomnou formou: e-mailom alebo objednávkou cez e-shop.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Pri každej objednávke musí odberateľ uviesť meno a priezvisko, fakturačnú adresu, prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky /objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky/.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a odberateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe /s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru/.
Súhlasím so spravovaním osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu: Štefan Bober – EL.EX, Mudroňova 21, 040 01 Košice, IČO: 35065451, DIČ: 1020037425 zapísanou: č.živn.reg. 805-10938 v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail pre potreby spracovania a evidencie mojej objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a požiadať o odstránenie Vašich osobných údajov z databázy a to poštou na adresu spoločnosti, alebo e-mailom.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a odberateľom. Najneskôr do 24 hodín / v pracovné dni / predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.


I. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený odberateľovi pri overovaní objednávky.
Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a doprava

Cena produktov je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
Odberateľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
Spôsob dopravy si volí objednávateľ sám a to buď osobným odberom – vlastnou dopravou, alebo kuriérom.

Preberanie tovaru

Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Pri preberaní tovaru je odberateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny zásielky na účet predávajúceho.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V. Záruka a servis

Vo všeobecnosti pokiaľ nie je uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, v originálnom balení vrátane kópie faktúry.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča zákazníkovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí zákazníkovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje odberateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Predávajúci a odberateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.08.2012

Menu